Súčasnosť

 

     Rekonštrukcia Základnej školy, Hlavná 165, Valaliky, prebehla od apríla 2010 do januára 2011. Keďže toto časové obdobie zasiahlo dva školské roky, vyučovací proces sme museli prispôsobiť vzniknutej situácii. Z odborných učební sa stali kmeňové triedy, z kabinetov „sklady“, a na vyučovanie sme boli nútení využiť každý meter. S  potešením však môžem konštatovať, že vďaka ústretovosti všetkých zamestnancov školy a vďaka trpezlivosti žiakov a rodičov, sme sa so sťaženými podmienkami vysporiadali bez problémov.

     Túto finančne a technicky náročnú rekonštrukciu školy zabezpečovala obec Valaliky zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Petríkom. Projekt bol financovaný z prostriedkov EÚ – Európsky fond regionálneho rozvoja, tiež z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR a z finančných prostriedkov obce Valaliky. Nemalou čiastkou, predovšetkým na materiálne vybavenie, prispela aj samotná škola.

 

represent exterier

 

     V nových priestoroch je okrem kmeňových tried zriadených šesť odborných učební : dve počítačové; jazyková učebňa; laboratórium na vyučovanie chémie, fyziky a biológie; učebňa na hudobnú a výtvarnú výchovu a knižnica. Súčasťou školy je aj školská jedáleň a školský klub detí. Chodby sú monitorované kamerovým systémom. Pre zabezpečenie súkromia a nerušeného rozhovoru rodičov s vyučujúcimi sme zriadili prijímaciu miestnosť pre rodičov. Škola okrem zrekonštruovanej časti disponuje aj trojposchodovým pavilónom, v ktorom sú zriadené ročníky pre primárne vzdelávanie. Veľké možnosti využitia poskytuje moderne vybavená športová hala s dvoma telocvičňami.

     Nielen materiálno-technické zabezpečenie a vzhľad budovy, ale predovšetkým vysoká úroveň edukačnej činnosti, odbornosť zamestnancov, náš prístup k žiakom a rodičom – to všetko prispieva k šíreniu dobrého mena školy. A že to tak naozaj je, o tom svedčia pochvalné ohlasy zo strany širokej verejnosti a predovšetkým stále narastajúci počet našich žiakov, čo nás úprimne teší a motivuje k ďalším výkonom.

Copyright © 2024 Základná škola, Hlavná 165, Valaliky. Všetky práva vyhradené.
Zakladna skola Valaliky, Hlavna 165, 044 13 Valaliky, t.c.: 055 30 99 885 www.zsvalaliky.sk

Webdesign by Yurayqo | Support by XEON.SK | XHTML & CSS Valide