Výchovný poradca

Výchovným poradcom na našej škole je Mgr. Martina Kajatýová.


Konzultačné hodiny:                    

 


 


Poradenské služby výchovného poradcu


 • Poskytuje metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení osobných, osobnostných, výchovných a vzdelávacích problémov.

 • Zabezpečuje vyšetrenie u kontaktného psychológa a špeciálneho pedagóga.

 • Poskytuje pravidelný servis informácií a konzultácií v oblasti výberu povolania so žiakmi a ich zákonnými zástupcami.

 • Spolupracuje so školským výpočtovým strediskom, strednými školami, centrom pedagogicko-psychologického poradenstva, ....

 • Pripravuje a realizuje vstupné doklady a prihlášky žiakov na stredné školy.

 • Podieľa sa na organizácii Testovania 5 a Testovania 9.             

 


 

Plán práce výchovného poradcu  je vypracovaný na základe Plánu práce školy na školský rok 2022/2023 a Organizačných pokynov MŠVVAŠ SR na tento školský rok. Náplňou práce výchovného poradcu je školské poradenstvo v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí. Ponúka rodičom a žiakom služby vo vyššie uvedených oblastiach, ktoré vykonáva v koordinácii s vedením školy, s triednymi učiteľmi a odbornými zamestnancami poradenských zariadení. 

Úlohy výchovného poradcu

 

 • Poskytovanie individuálnej poradenskej, konzultačnej a metodickej pomoci pre žiakov 9. a 8. ročníkov a rodičov o možnostiach štúdia na stredných školách.

 • Vedenie evidencie žiakov končiacich v danom školskom roku dochádzku na základnej škole – pravidelne dopĺňať program Proforient.

 • Sledovať harmonogram zberu informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre daný školský rok.

 • Pripraviť testovanie žiakov 5. ročníkov (Testovanie 5 – 2023).

 • V spolupráci s vyučujúcimi a vedením školy organizačne zabezpečiť celoštátne Testovanie 9 – 2023.

 • Zabezpečovať materiály a pomôcky pre informačnú a poradenskú prácu k profesijnej orientácii, a pravidelne aktualizovať informačnú nástenku.

 • Konzultovať so žiakmi 9. ročníka výber strednej školy a pomáhať sa zorientovať vo svojich schopnostiach v súlade s možnosťami správnej voľby povolania.

 • Spracovať a odoslať prihlášky končiacich žiakov na stredné školy.

 • Spracovať a odovzdať prehľad o rozmiestňovaní žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku

 • Spolupracovať s ostatnými vyučujúcimi pri riešení výchovných problémov žiakov.
 • Uskutočňovať opatrenia na zamedzenie a eleminovanie šikanovania zo strany spolužiakov.

 • Spolupracovať s koordinátorom prevencie drogových závislostí a podieľať sa na plnení úloh školy pri prevencii nežiaducúho spravánia sa žiakov.

 Dôležité termíny v školskom roku 2022/2023

 

Testovanie 9 - 22. marec 2023  (streda) z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika

– náhradný termín - 4. apríl 2023  (streda)


Testovanie 5 - 17. máj 2023 (streda) z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika


Prijímacie pohovory:

apríl 2023: Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na VŠETKY učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.


do konca apríla 2023: Riaditeľstvo ZŠ odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory vrátane osemročných gymnázií.


máj 2023 – 1. kolo prijímacích skúšok – 1. termín


máj 2023 – 1. kolo prijímacích skúšok – 2. termín


 jún 2023 – 2. kolo prijímacích skúšokPrijímacie skúšky na SŠ na školský rok 2023/2024   pdf

Copyright © 2023 Základná škola, Hlavná 165, Valaliky. Všetky práva vyhradené.
Zakladna skola Valaliky, Hlavna 165, 044 13 Valaliky, t.c.: 055 30 99 885 www.zsvalaliky.sk

Webdesign by Yurayqo | Support by XEON.SK | XHTML & CSS Valide